Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та Допомога для оздоровлення

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та Допомога для оздоровлення

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2014  № 638

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2014 р.
за № 849/25626

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

XXII. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

22.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за рішенням командира військової частини може надаватися в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із законодавством України на день звернення.

Розмір матеріальної допомоги визначається комісією на підставі інформації, наданої фінансовим відділенням (службою) військової частини про затверджений фонд грошового забезпечення та можливість чи неможливість проведення виплати. Склад комісії затверджується наказом командира військової частини.

22.2. Матеріальна допомога надається на підставі рапорту у кожному конкретному випадку.

Рішення комісії оформляється протоколом, який затверджується командиром військової частини, і разом з рапортами військовослужбовців, наявними підтверджувальними документами, передається до фінансового органу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

22.3. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

22.4. Випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, і військовослужбовцям строкової військової служби в році присвоєння першого офіцерського звання, звання прапорщика (мічмана) матеріальна допомога надається у військових частинах, до яких вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

22.5. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

22.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

22.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

22.8. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, то в грошовому атестаті робиться запис «Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ____ рік не виплачувалася».

22.9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується на підставі наказу командира військової частини сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.

22.10. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

22.11. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

XXIII. Допомога для оздоровлення

23.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у разі вибуття в щорічну основну відпустку виплачується грошова допомога для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

23.2. Військовослужбовцям, які мають право на отримання щорічної основної відпустки тривалістю 30 діб і більше і використовують її частинами, допомога на оздоровлення надається за їх бажанням при вибутті в першу чи другу частину відпустки, про що зазначається в рапорті військовослужбовця про надання відпустки.

23.3. Виплата допомоги військовослужбовцям проводиться на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

23.4. Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається, виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно із законодавством України на день вибуття в щорічну основну відпустку (з урахуванням пункту 23.2 цього розділу).

Під час виплати зазначеної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день вибуття в щорічну основну відпустку звільнені від посад, до розрахунку беруться посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

23.5. Випускникам навчальних закладів Національної гвардії України допомога виплачується цим навчальним закладом у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку безпосередньо після закінчення навчального закладу. При цьому випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань та які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, розмір грошової допомоги визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, передбаченого за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливих завдань та премії.

Випускникам військових навчальних закладів інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, яким після закінчення навчання були надані щорічні основні відпустки без виплати допомоги для оздоровлення, які після закінчення відпустки в установленому порядку зараховані до списків особового складу Національної гвардії України, ця допомога виплачується військовими частинами Національної гвардії України в розмірі місячного грошового забезпечення на день надання відпустки в разі наявності підтверджувальних документів (записів) про її невиплату.

23.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші військові частини в наказі командира військової частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання останньої щорічної основної відпустки і виплату допомоги для оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до військової частини за новим місцем служби.

23.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

23.8. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, допомога для оздоровлення в першому календарному році служби надається тільки в тому разі, якщо військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку незалежно від її тривалості.

23.9. Військовослужбовцям, яким відпустка тривалістю менше ніж 10 днів за їх бажанням приєднана до щорічної основної відпустки в наступному році, виплачуються дві допомоги (за поточний календарний рік та за попередній календарній рік у розмірах, зазначених у пункті 23.4 цього розділу).

23.10. Військовослужбовцям, яким за рішенням командування щорічна основна відпустка надається в першому кварталі поточного року за минулий календарний рік, допомога для оздоровлення виплачується при наданні відпустки в розмірах, зазначених у пункті 23.4 цього розділу.

23.11. Допомога для оздоровлення військовослужбовцям не виплачується:

якщо при звільненні з військової служби виплачується грошова компенсація за невикористану відпустку;

у разі смерті військовослужбовця.

23.12. Допомога для оздоровлення, надана при вибутті в щорічну основну відпустку відповідно до законодавства, у разі звільнення військовослужбовця з військової служби в поточному році не утримується.