Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки

 

                                                                                                                                           ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

                                                                                                                                            Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                              24.04.2015     № 39-2/VI  

  Про обласну комплексну програму

щодо медичного, соціального забезпечення,

адаптації, психологічної реабілітації, професійної

підготовки (перепідготовки) учасників

антитерористичної операції на 2015-2017 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити обласну комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради.

Голова                                                                               В. Коваленко

                                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                                         до рішення обласної ради

                                                                                                                                                         від 24.04.2015 № 39-2/VI

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки

І. Загальні положення

Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки  (далі – Програма) покликана сприяти реалізації Указу Президента України від 18.03.3015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, складеного органами місцевого самоврядування.

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

ІII. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

         Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

         надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

         надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, 

              психологічних та соціальних послуг;

         забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі

              обласних лікувально-профілактичних закладів;

        увічнення пам'яті загиблих героїв.

         Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Термін виконання Програми – 2015-2017 роки.

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування заходів зазначених у розділі VII відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, в тому числі благодійної та спонсорської допомоги.

Учасники антитерористичної операції та їх сім’ї потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією (далі - облдержадміністрація).

         Організаційне супроводження виконання Програми у 2015-2017 роках здійснюватиме Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

         Організацію та виконання Програми на місцях здійснюють районні державні адміністрації (далі - райдержадміністрації), виконавчі комітети міських рад (далі - міськвиконкоми) та відповідні місцеві ради.

         Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств України в області, райдержадміністраціями, міськвиконкомами та надання департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідних інформацій щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом;

надання департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнених інформацій про хід виконання Програми обласній раді та керівництву обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) на рік, грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1. Соціальний захист

1.

Розроблення із залученням громадських організацій та затвердження в установленому порядку районних (міських) програм соціальної підтримки осіб, демобілізованих із зони антитерористичної операції та їх сімей.

До 01 травня 2015 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські організації

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень із залученням  коштів  з інших  джерел, не заборонених законодавством

Забезпечення належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування осіб, демобілізованих із зони антитерористичної операції та їх сімей

2.

Посилити роботу щодо забезпечення інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації

2015-2017 роки

Черкаський обласний військовий комісаріат,

Департаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування не потребує

 

 

3.

Поширення інформації про види допомог та місця їх отримання для учасників АТО та членів їх родин

2015-2017 роки

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Департаменти соціального захисту, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Отримання кожною родиною учасників АТО буклету з переліком видів допомог та місць їх отримання

4.

Здійснення оцінки потреб та надання комплексу необхідних соціальних послуг  учасникам антитерористичної операції та членам їх родин

 

2015-2017 роки 

Центри соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство демобілізованих осіб та членів їх родин

5.

Створення єдиної безкоштовної телефонної лінії (послуга 0800) для надання кваліфікованої консультаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин

01.05.2015

(при наявності коштів)

Черкаський обласний контактний центр

Обласний бюджет

58615,0

 

Оперативне вирішення  проблемних питань громадян, демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей з метою соціального супроводу, психологічної адаптації.

6.

Створення окремого відділу психологічно-юридичного забезпечення обласного контактного центру у складі 3 осіб.

 

01.05.2015

(при наявності коштів)

Черкаський обласний контактний центр

Обласний бюджет

81110,0

 

Надання юридичних та при необхідності психологічних консультацій громадянам, демобілізованим із зони АТО та членам їх сімей.

Вирішення питання оплати праці фахівців новоствореного відділу.

7.

Надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей відповідних послуг за принципом "єдиного вікна", а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця проживання демобілізованих військовослужбовців

 

2015-2017 роки

Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я облдержадміністарції,

обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Черкаська обласна служба зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

 

8.

Сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту населення облдержадміністрації,

Товариство Червоного хреста,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські організації

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

Залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, які її потребують.

9.

Придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов.

2015-2017

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Державний, місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО

 

 

10.

Розробити та затвердити відповідними радами програми будівництва (реконструкції) та придбання житла для учасників АТО.

Квітень – травень 2015

Черкаське регіональне управління  Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Місцеві бюджети, державний бюджет

В межах фінансових можливостей

Забезпечити  та поліпшити житлові умови учасників АТО та їх сім’ї.

 

11.

Забезпечення учасникам АТО можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної (комунальної) власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України

2015-2017

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України,

Головне управління Держземагенства України

Фінансування не потребує

 

 

12.

Внесення відомостей до єдиного державного реєстру учасників бойових дій та АТО

2015-2017 роки

Черкаський обласний військовий комісаріат,  управління ДСНС України у Черкаській області, управління МВС України в Черкаській області, Державна прикордонна служба України в Черкаській області, управління СБУ в Черкаській області, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

13.

Забезпечення  першочерговим санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції

 

2015-2017 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

 

14.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників антитерористичної операції

2015-2017 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах бюджетних асигнувань

 

15.

Першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації учасників  антитерористичної операції

2015-2017 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

 

16.

Надання пільг на оплату  житлово-комунальних послуг родинам учасників АТО та демобілізованих із місць проведення АТО

2015-2017

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах можливостей місцевих бюджетів

 

17.

Вжиття заходів щодо здійснення контролю за дотриманням банками законодавства стосовно забезпечення соціального захисту військовослужбовців - учасників антитерористичної операції щодо обслуговування ними банківських кредитів

2015-2017 роки

Управління Національного банку України в Черкаській області

Фінансування не потребує

 

 

2. Медичне обслуговування

1.

Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів області з лікувальної фізкультури та відновно-реабілітаційного лікування на базі Черкаського медичного коледжу

2015- 2017

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Черкаський медичний коледж

Обласний бюджет

В межах фінансових можливостей

Надання медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України

2.

Забезпечити безкоштовною диспансеризацією учасників АТО та демобілізованих із зони АТО, у тому числі дороговартісним обстеженням (МРТ, КТ та інші), а також обстеженням на соціально-небезпечні хвороби.

2015- 2017

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

3.

Забезпечити безкоштовним зубо- та слухопротезуванням учасників АТО та демобілізованих із зони АТО.

 

 

 

 

2015- 2017

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикаторних показників здоров’я

4.

Надання стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО на базі Комунального закладу «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради та спеціалізованих ліжках для лікування ветеранів війни на базі лікувально-профілактичних закладів області.

2015- 2017

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

Поліпшення індикативних показників здоров’я

5.

Провести ремонтні роботи щодо розширення Центру реабілітації учасників АТО та створення соляної кімнати на базі  Комунального закладу «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради.

2015

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

Обласний бюджет

В межах фінансових можливостей

Надання медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України

6.

При необхідності провести розширення  відділення відновного лікування Комунального закладу «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради».

2015

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

Обласний бюджет

В межах фінансових можливостей

Надання медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України

7.

Організувати волонтерський рух психологів для надання психологічної допомоги демобілізованим за результатами медичних оглядів у віддалені від міст місцевості

2015

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Черкаський обласний військовий комісаріат,

Товариство Червоного хреста, неурядові громадські організації

Місцеві  бюджети

В межах фінансових можливостей

Підвищення та покращення якості надання медичної допомоги населенню області, зокрема реабілітації учасників АТО

3. Сприяння працевлаштуванню

1.

Забезпечити проведення превентивних та адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій,  залучення до самозайнятості

 

 

2015-2017 роки

Черкаська обласна служба зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах фінансових можливостей

Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості

2

Організовувати та проводити для громадян, демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей   громадські та інші роботи тимчасового характеру.

 

2015-2017 роки

Черкаська обласна служба зайнятості, органи  місцевого самоврядування, роботодавці

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах фінансових можливостей

Забезпечення тимчасової зайнятості

3.

Організація, відповідно до законодавства, для військовослужбовців, які звільнені або звільняються з військової служби, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у разі реєстрації їх в установленому порядку, як безробітних та працевлаштування після проходження навчання

2015-2017 роки

Черкаська обласна служба зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах фінансових можливостей

Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості

4.

Створення інформаційних пунктів, куточків служби зайнятості щодо сприяння працевлаштування учасників АТО в установах, організаціях, що надають допомогу даним категоріям.

Квітень-травень 2015 року

Черкаська обласна служба зайнятості, надавачі допомоги

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах фінансових можливостей

Підвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння працевлаштуванню, надання психологічної підтримки

5.

Здійснення державного контролю:

  • за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати за призваними за мобілізацію працівниками всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю);
  • за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями (інвалідів).

2015-2017 роки

Територіальна державна інспекція з питань праці у Черкаській області

В межах бюджетних асигнувань на основну діяльність

В межах фінансових можливостей

Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів

4. Освіта

1.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - дітей осіб, демобілізованих із зони АТО.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей  осіб, демобілізованих із зони АТО.

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей осіб, демобілізованих із зони АТО

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації Райдержадміністрації, міськвиконкоми, органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей військовослужбовців,  демобілізованих із зони АТО

3.

Звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки, управління культури,  управління  у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Соціальний захист сімей учасників бойових дій

4.

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться у зоні АТО

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій

5.

Сприяння працевлаштування учасників АТО у навчальних закладах при наявності педагогічної освіти та вакансій.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

Товариство сприяння обороні України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

 

6.

Залучати осіб, демобілізованих із зони АТО до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування не потребує

 

 

5. Культурно-мистецькі заходи

1.

Проведення у закладах культури області культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів для громадян, демобілізованих із зони АТО, та їхніх сімей

2015-2017 роки

Управління культури  облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Під час відвідування мистецьких  та культурно-просвітницьких заходів виникають позитивні емоції, які допомагають  у процесі адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО та їхніх сімей

2.

Залучення активних  громадян, демобілізованих із зони АТО, до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування

2015-2017 роки

Управління культури  облдержадміністрації,  райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Залучення до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування дасть можливість громадянам, демобілізованим із зони АТО проявити свої організаторські та творчі здібності.

3.

Закладам культури області надавати можливість громадянам, демобілізованим із зони АТО відвідування культурно-просвітницьких заходів на пільгових умовах

2015-2017 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

 

Фінансування не потребує

 

Надання пільг надасть можливість відвідати культурно-просвітницькі заходи більшій кількості громадян, демобілізованих із зони АТО та їхніх сімей.

 

 

 

 

6. Патріотичне виховання молодого покоління

1.

Залучення учасників антитерористичної операції до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи приуроченого:

- річниці Збройних Сил України;

- дню Перемоги;

- дню Захисника України.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки,  управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми,

Товариство сприяння обороні України

Фінансування не потребує

 

Підняття свідомості  молодої людини, щодо любові до Держави та її традицій

2.

Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми,

Товариство сприяння обороні України, громадські організації

Фінансування не потребує

 

Виховання патріотизму у дітей та молоді

 

3.

Організація співпраці з громадськими організаціями учасників АТО щодо патріотичного виховання молоді

2015-2017 роки

Департаменти освіти і науки, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Товариство сприяння обороні України, громадські організації

Фінансування не потребує

 

 

4.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські організації

 

Фінансування не потребує

 

Виховання патріотизму у дітей та молоді